Het kind een stem geven


Vanuit Heliks en Wenke Perspectief hebben we dit jaar een 4-D LAB Ouderbetrokkenheid geïnitieerd en gefaciliteerd. Een jaar lang hebben we met een groep van zes leidinggevenden van vernieuwingsscholen ons verdiept in de centrale vraag: 'Hoe is ouderbetrokkenheid vorm te geven zodat de stem van het kind erin doorklinkt'. In juni hebben we het 4-D LAB ouderbetrokkenheid afgerond.

Aan de hand van een persoonlijke leervraag heeft iedereen onderzoek verricht door in de eigen werkpraktijken rakende situaties te verzamelen, literatuur uit te wisselen en bestuderen en persoonlijke ervaringen te delen en verdiepen tijdens vijf LAB-bijeenkomsten.  

Vragen die verdiept zijn en persoonlijke antwoorden hebben gekregen zijn:
Wat betekent het om echt in gesprek te zijn, te luisteren naar ouders?
Hoe schep ik een cultuur waarin ouderbetrokkenheid iets vanzelfsprekends wordt?
Hoe agendeer ik dit in relatie tot de pedagogisch-didactische taak van de leerkracht?
Wat betekent eigenaarschap?

Er is vooral heel veel geleerd van de persoonlijke verhalen en de wijze waarop we dit wisten te verdiepen met verfrissende werkvormen.
Met name het spelen van het pedagogisch stemspel was voor de deelnemers zeer dienend. Het hielp hen te komen bij de eigen stem en daar gehoor aan geven. Dat besef, dat een gesprek vraagt dat je jezelf kent en serieus neemt en dat je dat ook hebt te doen naar de ouder is dieper in ons geworteld.

Versta de ander niet als jezelf, maar als de ander.

Aanwijzingen aan onszelf:
Durf zonder antwoorden op pad te gaan, met een doel voor ogen. Vol passie, waardig leidend en lijdend, stoeiend, laten landen en samen een volgende stap zetten.

Neem de tijd om vanuit het hart met de ander te delen. Neem de rust om samen te reflecteren om te kunnen leren en blijf verwonderd over wat een volgende stap kan zijn.

Het begint bij mezelf zijn en begrijpen én een ander gunnen zichzelf te zijn en begrijpen. Van binnen naar buiten onvermijdelijk voelen wat goed is in het contact, ook al lijkt het ongepast.

Durf echt stilt te staan in het moment en te zien. Het voedt jezelf en de ander in het samen aangaan.

Èlk moment is een contactmoment. Een voorwaarde om een volgende stap in gang te zetten, op grond die je continue hebt te bewerken; aan de oppervlakte en in de diepte.

Het was een mooi jaar, met fijne ontmoetingen en gerichte inspiratie om komend jaar met fris elan verder te gaan met het vorm en inhoud geven aan ouderbetrokkenheid op de eigen school.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.