Het kind een stem geven

Studie-avond op de Plantage in Houten, in het teken  van lijn brengen in dalton-werken met handelingswijzers:

  • Reflecteren op het werken met de ontwikkelde handelingswijzers.
  • Stil staan bij het effect en de betekenis ervan voor kinderen én ieders onderwijs geven.
  • Ruimte nemen voor het voorbereiden van volgende concrete ontwikkelstappen.
You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.