Het kind een stem geven

Ruim 13 jaar geleden heb ik de stoute schoenen aangetrokken, om dat waar ik in geloof - de stem van het kind - gehoor te geven, door de keuze te maken mijn werk anders te organiseren.

Op 1 april 2011 zag Wenke Perspectief het levenslicht. Ieder jaar biedt april de gelegenheid stil te staan bij onze missie: het waarom van ons bestaan, vaststellen wat daarin verder inhoud en vorm krijgt en hoe we ons komend jaar willen verbinden.

Een groeiende groep mensen zet zich in voor het in de wereld brengen van de missie van Wenke Perspectief: het echt luisteren naar de stem van het kind. Samen werken we met scholen en IKC's aan het realiseren van deze kerngedachte van het daltonconcept als way of living.
Een exercitie die iedereen ook persoonlijk raakt en uitnodigt tot het doen van onderzoek in de eigen praktijk. Onderzoek naar het andere geluid wat het kind laat horen en hoe dit te implementeren in je samen werken en leven van alledag.

Wij geloven dat kinderen ons onbewust een spiegel voorhouden en ons zo leren om met frisse zintuigen naar een situatie te kijken. Ervan uitgaande dat iedere stem ertoe doet, nodigen kinderen ons uit dieper te luisteren naar het afwijkende of ongehoorde en brengen zij veelal een creatief proces op gang met verrassende inzichten. Een proces wat de mogelijkheid in zich draagt te ontdekken wat het kind werkelijk vraagt van ons onderwijs en opvoeden, opdat het bijdraagt aan het ontwikkelen van wijsheid bij alle betrokkenen.

Echt luisteren naar de stem van het ene kind, als de sleutel  voor het ontwikkelen van de pedagogiek van de didactiek.

Welk ander geluid laten de kinderen, het ene kind, in jouw omgeving horen?
Welke stem had jij als kind, die je meer ruimte zou willen geven?

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.